Carbon Credits

Wat is een carbon credit?

Carbon is de internationale term voor koolstof (C). Planten halen CO2 uit de lucht en leggen een deel van de koolstof vast in de bodem. De hoeveelheid C in de bodem is eenvoudig meetbaar. Een ‘carbon credit’ staat voor 1 ton vastgelegde CO2

Credits met zekerheid

Het vertalen van koolstof in de bodem naar verhandelbare certificaten, gaat vooral over zekerheid en vertrouwen. De koper van een credit financiert (deels) de koolstofvastlegging en wil daarom zekerheid over het behaalde resultaat. Daarom worden credits uitgegeven door een certificerende instelling; dat geeft zekerheid aan alle betrokkenen!

Credits voor grondgebruiker

Dutch Carbon Credits werkt vanuit het principe dat carbon credits eigendom zijn van de grondgebruiker. De gebruiker van de grond zorgt immers voor meer organische stof in de bodem! Meer koolstof opslaan vraagt een lange adem. Daarom richt DCC zich op grondgebruikers

  • die de grond in eigendom hebben
  • een pachtcontract hebben
  • de grond via een meerjarige huurcontract bewerken.

Samen zorgen voor volume

Op grasland kan per jaar zo’n 1,5 ton CO2 per ha additioneel worden vastgelegd. Dit staat voor 1,5 credit. Op een bedrijfsareaal van 50 tot 70 ha lijkt dit veel, maar kopers hebben een veel grotere vraag. Daarom worden carbon credits in samenwerkingsprojecten ‘geproduceerd’ van 250 tot 500 boeren. Zo houden we ook de projectkosten per deelnemer laag.


Een project bestaat grofweg uit de beschrijving van:

  • Deelnemende percelen + de bijbehorende oppervlakte
  • Meetmethode bij de start én bij de afronding van het project
  • Maatregelen die deelnemers nemen om het o.s.-gehalte te verhogen
  • Berekening van het potentieel aan carbon credits.

Dutch Carbon Credits zorgt tijdens de looptijd van het project voor kennisdeling tussen de deelnemers, inspirerende voorbeelden én expert-sessies.

Vrijwillige markt

Dutch Carbon Credits verkoopt de certificaten aan bedrijven en organisaties die vrijwillig bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat kan bijvoorbeeld door de eigen carbon-footprint te compenseren of door hun naam te verbinden aan innovatieve carbon farming-projecten.


Verkooptransacties worden vastgelegd in het openbare registratiesysteem. Op deze manier is de handel in carbon credits sluitend en controleerbaar.

Rol Dutch Carbon Credits

De rol van Dutch Carbon Credits is vergelijkbaar met die van een ‘project ontwikkelaar’. DCC start meerdere carbon-project naast elkaar en is de schakel tussen de producent (boeren die deelnemen in een project) en de afnemer van de credits.

DCC richt zich op Nederlandse boeren én Nederlandse bedrijven. We hebben immers samen een belangrijke maatschappelijke opdracht: klimaatverandering tegengaan! Dat begint in onze eigen regio, door de handen ineen te slaan in praktische projecten. Met trots samenwerken aan klimaatverandering; Dutch credits for Dutch companies!

Interesse in deelname?

Klik hier als je hier alvast meer over wilt (gaan) leren.